Erstatning ved vold

Hvis du er kommet til skade som følge af et voldeligt overfald, har du mulighed for at søge om erstatning. Få hjælp til din sag her.

Hvordan søger jeg erstatning som voldsoffer?

Som voldsoffer kan du søge erstatning hos Erstatningsnævnet. Det gælder, uanset om du kender identiteten på voldsmanden eller ej. Det er dog afgørende, at du anmelder overfaldet til politiet inden for 72 timer. Hvis politiet rejser en straffesag mod voldsmanden, er det i første omgang vigtigt, at dit erstatningskrav bliver taget med i straffesagen.

Når der er afsagt dom over voldsmanden, vil den efterfølgende behandling af din erstatningssag ske hos Erstatningsnævnet. Erstatningsnævnet træffer afgørelse om dine erstatningskrav og foranlediger erstatningen udbetalt til dig.

Få hjælp til at søge erstatning af en bistandsadvokat

Du har mulighed for at få beskikket en bistandsadvokat, som vil varetage dine interesser i forbindelse med straffesagen mod voldsmanden. Advokaten udarbejder den første erstatningsopgørelse, der skal tages med i straffesagen. Bistandsadvokaten vil også bistå dig under selve retssagen mod voldsmanden, f.eks. hvis du skal afgive vidneforklaring for retten. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om mulighederne for at få beskikket en bistandsadvokat.

Få en gratis sagsgennemgang

Ingen erstatning - ingen regning

I mange tilfælde kan vi tilbyde at køre sagen under princippet "no cure, no pay" eller "ingen erstatning - ingen regning". Det betyder, at du kun skal betale advokatomkostninger, hvis du får erstatning udbetalt. Du modtager altid på forhånd et overslag over, hvad din egenbetaling vil være, hvis der udbetales erstatning.

3 gode råd hvis du har været udsat for vold

  • checkSøg straks læge, så dine skader journalføres
  • checkAnmeld overfaldet til politiet inden for 72 timer
  • checkUndersøg mulighederne for at få beskikket en bistandsadvokat

Har du været udsat for vold af en patient eller elev?

Det hænder, at plejepersonale, pædagoger, lærere mv. bliver udsat for vold som led i udførelsen af deres job. I disse situationer er politianmeldelse af voldsepisoden ikke altid en god løsning.

Erstatningsnævnet kan se bort fra kravet om politianmeldelse, hvis der er tale om vold fra en patient eller en elev, og der er behandlingsmæssige- eller pædagogiske hensyn, der gør, at politianmeldelse ikke er hensigtsmæssig. Du skal dog konkret kunne begrunde, at det er sådanne hensyn, der ligger til grund for din beslutning om ikke at indgive politianmeldelse.

Har du spørgsmål? Udfyld formularen, eller kontakt os direkte

Hvilken erstatning har du krav på?

Svie og smerte

Svie og smerte er en godtgørelse, der gives for de sygedage, ulykken har medført for dig. I 2024 er taksten 230 kr. pr. sygedag, dog maksimalt 88.500 kr. Hvis man er delvist sygemeldt, vil man ofte kunne få et skønsmæssigt beløb i godtgørelse for svie og smerte.

Behandlingsudgifter

Du kan få betalt lægeordineret behandling hos f.eks. fysioterapeut og kiropraktor. Dine transportudgifter til behandling erstattes som kilometerpenge efter statens lave takst. Endelig kan du få erstattet de medicinudgifter, der knytter sig til ulykken.

Varigt mén

Hvis ulykken har givet dig varige mén, kan du få en godtgørelse for det. Der skal minimum være en méngrad på 5%, før der kan udbetales godtgørelse. Méngraden kan fastsættes omkring 1-års dagen for ulykken, men i visse tilfælde kan du få udbetalt en á conto erstatning tidligere i forløbet. I 2024 er taksten kr. 10.135 pr. méngrad, dvs. en méngrad på 10% udløser kr. 101.350 i godtgørelse.


Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du ikke får fuld løn under sygdom eller mister dit job på grund af ulykken, har du krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i sygeperioden. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste opgøres som forskellen mellem det beløb, du ville have tjent, hvis ulykken ikke var sket og så din faktiske indtægt i sygeperioden. Da denne løbende erstatning træder i stedet for indtægt, er den skattepligtig. Det er det fulde tab, der skal erstattes – også mistet pensionsindbetaling, bonus, feriepenge mv.

Erhvervsevnetab

Hvis du efter sygeperioden ikke kommer tilbage til arbejdsmarkedet i samme omfang som før ulykken, har du krav på en erstatning for tab af erhvervsevne. Der er som udgangspunkt tale om en ren økonomisk beregning af indtægten før og efter ulykken. Der skal være en lønnedgang på mindst 15%, før der kan udbetales erstatning. Erhvervsevnetabet kan typisk først fastsættes, når du har været igennem en kommunal arbejdsafklaring og kommunen har truffet afgørelse om f.eks. revalidering, fleksjob eller førtidspension.

Få en gratis sagsgennemgang

Er du i tvivl, om du kan få tilkendt erstatning? Lad os kigge på din sag
Spørgsmål? Kontakt en medarbejder

keyboard_arrow_up