Patientskade – få hjælp til din erstatningssag

Hvis du som patient har været udsat for en behandlingsskade, kan du opnå erstatning fra Patienterstatningen. Bliv klogere på dine muligheder for erstatning, og få hjælp til din sag her.  

Mulighed for at klage over din erstatning

Når din sag er anmeldt til Patienterstatningen, vil de indhente de nødvendige oplysninger i sagen og træffe afgørelse om erstatning. Hvis du ikke er enig i afgørelsen, har du mulighed for at klage til Ankenævnet for Patienterstatningen.

Hvorfor få advokatbistand?

Før du indgiver en klage, skal du dog overveje det grundigt, da Ankenævnet for Patienterstatningen i så fald må vurdere hele din sag på ny. Ankenævnet kan dermed komme frem til, at der alligevel ikke er tale om en patientskade eller at du skal have mindre i erstatning, end du måske i første omgang er blevet tilkendt. Du bør derfor altid få en advokat til at vurdere dine chancer og risici, før der indgives en klage.

Få en gratis sagsgennemgang

Ingen erstatning - ingen regning

I mange tilfælde kan vi tilbyde at køre sagen under princippet "no cure, no pay" eller "ingen erstatning - ingen regning". Det betyder, at du kun skal betale advokatomkostninger, hvis du får erstatning udbetalt. Du modtager altid på forhånd et overslag over, hvad din egenbetaling vil være, hvis der udbetales erstatning.

Det skal du være opmærksom på, hvis du vil anmelde en patientskade:

  • checkDit erstatningskrav skal være på minimum kr. 8.596 i 2024-niveau, før der kan udbetales en erstatning.
  • checkDer gælder en anmeldelsesfrist hos Patienterstatningen på 3 år fra det tidspunkt, hvor du blev eller burde være blevet klar over, at du var udsat for en patientskade.

Der er 5 forskellige typer af behandlingsskader, som kan udløse erstatning:

Lægefejl

Her ser man på, om lægen har levet op til bedste specialiststandard. Ville en erfaren specialist på det pågældende område have handlet anderledes? Der kan være tale om en aktiv handling, f.eks. at man ved en operation beskadiger en nerve eller opererer i det forkerte knæ. Men der kan også være tale om en ”undladelse” eller for sen handling, f.eks. i form af forsinket diagnose, som i nogle tilfælde kan medføre forringede helbredelses- og behandlingsmuligheder

Infektioner eller andre komplikationer

Skader i form af infektioner eller andre komplikationer, der er mere omfattende end du som patient med rimelighed må tåle, kan også medføre en erstatning. Der skal være tale om en væsentlig og sjælden komplikation, hvor man også ser på alvorligheden af selve grundsygdommen.

Fejl i apparatur

Er du kommet til skade som følge af fejl eller svigt i apparatur eller redskaber i forbindelse med undersøgelse eller behandling, kan du også være berettiget en erstatning.

Forkert behandling

Hvis skaden kunne være undgået ved anvendelse af en anden behandlingsteknik eller behandlingsmetode, har du også mulighed for at opnå erstatning.

Lægemiddelskade

Lægemiddelskade betyder skadelige bivirkninger som følge af medicin. Her ser man på, om bivirkningerne er mere omfattende end du med rimelighed må tåle, vurderet i forhold til at du også er i behandling for en sygdom.

Har du brug for hjælp til din erstatningssag? Udfyld formularen, eller kontakt os direkte

Hvilken erstatning har du krav på?
 

Svie og smerte

Svie og smerte er en godtgørelse, der gives for de sygedage, behandlingsskaden har medført for dig. I 2024 er taksten 230 kr. pr. sygedag, dog maksimalt 88.500 kr. Hvis man er delvist sygemeldt, vil man ofte kunne få et skønsmæssigt beløb i godtgørelse, typisk fastsat til halv takst.    

Behandlingsudgifter

Du kan få betalt lægeordineret behandling hos f.eks. fysioterapeut og kiropraktor. Dine transportudgifter til behandling erstattes som kilometerpenge efter statens lave takst. Endelig kan du få erstattet de medicinudgifter, der knytter sig til behandlingsskaden.

Varigt mén

Hvis skaden har givet dig varige mén, kan du få en godtgørelse for det. Der skal minimum være en méngrad på 5%, før der kan udbetales godtgørelse. Méngraden kan fastsættes omkring 1-års dagen for behandlingsskaden, men i visse tilfælde kan du få udbetalt en á conto erstatning tidligere i forløbet. I 2024 er taksten kr. 10.135 kr. pr. méngrad, dvs. en méngrad på 10% udløser kr. 101.350 i godtgørelse.

Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du ikke får fuld løn under sygdom eller mister dit job på grund af fejlbehandlingen, har du krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i sygeperioden. Patienterstatningen skal erstatte forskellen mellem det beløb, du ville have tjent, hvis fejlbehandlingen ikke var sket og så din faktiske indtægt i sygeperioden. Da denne løbende erstatning træder i stedet for indtægt, er den skattepligtig. Det er det fulde tab, der skal erstattes – også mistet pensionsindbetaling, bonus, feriepenge mv.

Erhvervsevnetab

Hvis du efter sygeperioden ikke kommer tilbage til arbejdsmarkedet i samme omfang som før behandlingsskaden, har du krav på en erstatning for tab af erhvervsevne. Der er som udgangspunkt tale om en ren økonomisk beregning af indtægten før og efter skaden. Der skal være en lønnedgang på mindst 15%, før der kan udbetales erstatning. Erhvervsevnetabet kan typisk først fastsættes, når du har været igennem en kommunal arbejdsafklaring og kommunen har truffet afgørelse om f.eks. revalidering, fleksjob eller førtidspension.

Efterladte får erstatning efter Covid-19 dødsfald

Erstatning for plejehjemsbeboers dødsfald som følge af Covid-19

Som pårørende kan man have ret til erstatning, hvis en plejehjemsbeboer dør af Covid-19. Patienterstatningen har i februar 2021 for første gang truffet afgørelse om, at der skal betales erstatning til de efterladte, hvis personalet smitter en beboer på et plejehjem med Covid-19, og beboeren ender med at dø af det.

Få en gratis sagsgennemgang

Er du i tvivl, om du kan få tilkendt erstatning? Lad os kigge på din sag
Spørgsmål? Kontakt en medarbejder

keyboard_arrow_up